Szanowni Państwo,
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Pragniemy poinformować, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest już projekt rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nauczanie przedmiotu zacznie się w IV klasie szkoły podstawowej!

Projekt przewiduje, że od września br. przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie”   realizowany będzie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I-III technikum.
(w roku szkolnym 2017/2018 w klasach IV i VII wg. NPP)

Powraca zapis na świadectwie szkolnym!

W przypadku udziału ucznia w zajęciach WDŻ na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się „wychowanie do życia w rodzinie”, a w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” albo „uczestniczyła”.

Powyższe rozporządzenie zostało poddane konsultacji społecznej na stronie MEN i Rządowego Centrum Legislacji.
Do pobrania>

Wydawnictwo Rubikon dostosowując się do harmonogramu wdrażania nowego ustroju szkolnego, przygotowuje odpowiednie materiały
do wychowania do życia w rodzinie dla nowej podstawy programowej:

• podręczniki z serii „Wędrując ku dorosłości” do IV i VII klasy szkoły podstawowej

• programy nauczania do IV i VII klasy szkoły podstawowej

• scenariusze zajęć do IV i VII klasy szkoły podstawowej

Planujemy także wydawanie kompatybilnych z programem nauczania pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych oraz filmów edukacyjnych.