ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 i z 2001 r. Nr 79, poz. 845) wprowadza się
następujące zmiany:
 
1). w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zajęcia realizowane są w klasach V i VI szkół podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach i w dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkółpublicznych.";
2). w § 2 po wyrazach "działaniami wychowawczymi" dodaje się wyrazy "i profilaktycznymi";
3). 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.
 1. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania następującą liczbę godzin w roku szkolnym:
  1. w klasach V i VI szkół podstawowych realizujących ramowe plany nauczania, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142), z godzin do dyspozycji dyrektora - po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
  2. we wszystkich klasach gimnazjów realizujących ramowe plany nauczania, stanowiące załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, z godzin przewidzianych na realizację zajęć edukacyjnych «Wiedza o społeczeństwie» po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
  3. w szkołach ponadgimnazjalnych realizujących ramowe plany nauczania, stanowiące załączniki nr 9-11 i 13 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, z godzin do dyspozycji dyrektora - w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
  4. w klasach I-III techników realizujących ramowy plan nauczania, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, z godzin do dyspozycji dyrektora - w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców,
  5. w szkołach ponadpodstawowych realizujących ramowe plany nauczania, stanowiące załączniki nr 15, 16 i 19-23 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w ramach zajęć «Wychowanie do życia w rodzinie» - po 10 godzin w każdej klasie; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia mogą być realizowane z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2.  Na zajęcia w publicznych szkołach ponadpodstawowych specjalnych realizujących ramowe plany nauczania, stanowiące załączniki nr 27-29 i 32-37 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w ramach zajęć «Przygotowanie do życia w rodzinie» lub z godzin do dyspozycji dyrektora - przeznacza się w szkolnym planie nauczania 1 godzinę tygodniowo w każdej klasie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia mogą być realizowane z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.";
 
4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§ 3a.
Na realizację zajęć w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych należy przeznaczyć liczbę godzin nie mniejszą niż liczba godzin przewidziana w § 3 dla szkoły publicznej danego typu.";
 
5) w § 4:
a) w ust. 2 skreśla się zdanie trzecie,
b) skreśla się ust. 4;
 
6) skreśla się § 6 i 7.
 
§ 2.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka