DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 1117


R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J z dnia 2 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania  szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun- kach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkol- nego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1:

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zajęcia  są  realizowane  w klasach  IV–VIII  szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i w klasach I–III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.”,

b)   dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym ucz- niowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność inte- lektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizują treści, o których mowa w ust. 1, w ramach obowiąz- kowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dla tych uczniów nie organizuje się zajęć, o których mowa w ust. 1.”;

2)     w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi” zastępuje się wyra- zami „zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi”;

3)     w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w szkolnym planie nauczania”;

4)     w § 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „(prawni opiekunowie)”.
1)      Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze- nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 334, z 1996 r. poz. 646, z 1997 r. poz. 943 i 1040, z 1999 r.
poz. 32 oraz z 2001 r. poz. 1792.
 
Dziennik Ustaw      – 2 –      Poz. 1117

§ 2. Do dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szko- łach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.


Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Machałek