Powrócił na świadectwo szkolne zapis uczestnictwa ucznia w zajęciach WDŻ!


11. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części "Inne zajęcia". W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio "uczestniczył" lub "uczestniczyła".
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. z 18 maja 2018 r., Poz. 939, załącznik nr 1, punkt 11 - str. 33 rozporządzenia).