WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Z
AKRES PODSTAWOWY

 

 

Cele ksztcenia  wymagania  ogólne


 

 

I.   Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnośc człowieka i prokreacją; umiejętność podejmowania  odpowiedzialnych  decyzji  dotyczących  wyboru  drogi  życiowej, małżeństwa i rodziny.

 

 

II.  Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umietność świadomego kreowania własnej osobowości.

 

 

III. Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, sens, cele i zadania życiowe.

 

 

IV. Przycie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

 

 

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej ciowci i płodności;

kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

 

 

 

Treści nauczania wymagania  szczegółowe

 

 

I.   Rodzina. Uczeń:

1)  zna i rozumie konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo;

2)  rozumie, jakie znaczenie ma zawarcie małżeństwa i jego trwałość dla rozwoju społeczeństwa;

3) wyjaśnia, na czym polega dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, uczuciowa, społeczna, socjalna), omawia przyczyny niedojrzałości  wyboru  małżonka  (np.  chęć  ucieczki  z  domu,  nieplanowana ciąża, kwestie materialne);

4)  opisuje fundamenty, na krych powinno opierać s dobre małżeństwo;

5)  przedstawia  wizję  swojego  małżeństwa,  opisuje  fundamenty,  na  których powinno się ono opierać;

6)  określa znaczenie zobowiązania podejmowanego podczas aktu zaślubin;

7)  odróżnia separację od rozwodu;

8)  rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana;

9) zna i rozumie funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;

10) przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;


 

 

 

11) rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i  dialog w rodzinie; omawia relacje osobowe w rodzinie, wskazuje czynniki je osłabiające;

12) wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie;

13) wskazuje   źródło   konfliktów   i   określa   ich   przycz