Podstawy programowe

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

klasy V-VI szkoła podstawowa

II etap edukacyjny

 
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2012, poz. 977)
 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
 2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
 3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
 4. Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
 5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
 6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała.
 7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
 8. Higiena okresu dojrzewania.
 9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
 10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
 11. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
 12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
 13. Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie.