ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845, z 2002 r. Nr 121, poz. 1037 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zajęcia realizowane są w klasach V i VI szkół podstawowych, w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących i w klasach I–III techników, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.”;
 2. § 3 i 3a otrzymują brzmienie:
  㤠3.
  1. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
  2. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.
§ 3a.
Na realizację zajęć w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przeznacza się liczbę 
godzin nie mniejszą niż liczba godzin przewidziana w § 3 ust. 1 dla szkół publicznych. Zajęcia te mogą być organizowane zgodnie z § 3 ust. 2.”.

§ 2.
 1. Przepisy § 3 i 3a rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się:
  1. począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasie I gimnazjum, klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  2. począwszy od dnia 1 września 2013 r. w klasie V szkoły podstawowej, w tym specjalnej, dla dzieci i młodzieży, publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
 2. W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, w których realizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, oraz w liceach profilowanych, do czasu zakończenia kształcenia w tych liceach, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas